Vedtægter for Alrø Forsamlingshus


§ 1
Foreningens navn er Alrø Forsamlingshus

§ 2
Foreningens hjemsted er Alrøvej 357, 8300 Odder

§ 3
Foreningens formål er at drive ejendomme (matrikelnr. 2a, Alrø by, Alrø – med de derpå værende bygninger), som center for kultur, aktivitet og folkeligt samvær af enhver art for beboerne på Alrø eller folk med tilknytning hertil.

§ 4
Foreninger og personer med bopæl på Alrø har ret til optagelse som medlem. Personer med tilknytning til øen kan optages som medlemmer. Bestyrelsen afgør i tvivlstilfælde, hvem der kan optages.

§ 5
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Foreningens økonomiske grundlag er:
A: indtægter ved udlejning af forsamlingshuset
B: indtægter ved særlige arrangementer
C: medlemskontingent
D: offentlige eller private tilskud.

§ 6
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges af generalforsamlingen. Medlemmer og suppleanter vælges for 2 år af gangen.

Første år afgør 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant ved lodtrækning.

Bestyrelse konstituerer sig selv.

Der vælges 2 revisorer – første år afgår 1 revisor ved lodtrækning.

§ 7
Bestyrelsen leder foreningens anliggender, for så vidt vedtægterne ikke henlægger dem under anden myndighed. Den er beslutningsdygtig, vår mindst 3 medlemmer – deriblandt formanden eller næstformanden – er til stede. Den holder møder, så ofte formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Til beslutning kræves simpel stemmeflerhed – står medlemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Over møderne føres protokol, som mindst skal vise, hvem der har været til stede, og hvilke beslutninger, der er taget.

Referaterne af hvert møde skal være underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Kasseren fører foreningen regnskab.

I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.

§ 8
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning vedrørende revideret regnskab, som udleveres
4. Valg af
– bestyrelsesmedlemmer
– suppleant
– revisor
5. Indkomne forslag
6. Kontingent
7. Eventuelt

§ 9
Indvarsling til ordinær generalforsamling foretages af bestyrelsen mindst 14 dage forud ved direkte udsendelse til medlemmer og/eller ved annoncering i lokal avis.
Indvarsling til ekstraordinær generalforsamling kan ske på bestyrelsens foranledning eller såfremt mindst 50 % af samtlige medlemmer skriftligt anmoder herom.

Bestyrelsen sørger for udsendelse af skriftligt materiale samt dagsorden mindst 14 dage forud.

§10
Ønsker bestyrelsen vedtægtsændringer, skal forslaget til disse medfølge dagsordenen.

Stilles forslaget af et eller flere medlemmer udenfor bestyrelsen, skal dette være formanden i hænde senest 20. januar, for at kunne behandles næstkommende på ordinær generalforsamling.

§11
På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om de i dagsordenen afgivne punkter.

Beslutning tages ved simpel stemmeflertal undtagen vedtægtsændringer, hvortil kræves 2/3 af de tilstedeværende medlemmers tilslutning.

Alle valg skal – såfremt blot én forlanger det – være skriftlige.

Afstemning ved evt. fuldmagt kan ikke finde sted.

Vedtægtsændring kan kun afgøres af generalforsamlingen.

§12
Kontingent skal betales inden generalforsamlingen, i modsat fald betragtes man som udmeldt.

§13
Evt. underskud fordeles mellem de voksne (myndige) personer og foreninger, der var medlem det på gældende regnskabsår. Evt. ekstra opkrævning skal godkendes af generalforsamlingen.
Det er bestyrelsens ansvar at sikre, at medlemmerne højest hæfter med beløb svarende til 1 års kontingent. Ikke myndige medlemmer hæfter ikke for underskud eller øvrige forhold i foreninger.

§14
For at kunne opløse foreningen kræves 2 generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum og med kun dette punkt på dagsordenen. Afgørelsen træffes med mindst 2/3 flertal af samtlige afgivne stemmer. Foreningens eventuelle formue skal gå til et på den opløsende generalforsamling nærmere vedtaget formål til fordel for Alrø.